🙏🏻 5 มหาบูชาสถาน @พม่า ที่ต้องห้ามพลาด ‼️

July 14, 2020 | by Gold Travel
  🙏🏻 5 มหาบูชาสถาน @พม่า ที่ต้องห้ามพลาด ‼️ มิงกะลาบา ~ เมื่อพูดถึง “ประเทศพม่า“ ส่วนใหญ่ก็คงนึกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กท่องเที่ยวจึงนิยมไปกราบไหว้ ขอพร เสริมดวง กันเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจึงมาแนะนำ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่าที่ควรเดินทางไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต 1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เมืองย่างกุ้ง - มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของประเทศพม่า และตั้งอยู่คู่กับเมืองย่างกุ้งมาเป็นเวลากว่า 2,500 ปี โดยเชื่อกันว่าภายในตัวเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมเกศาธาตุขององค์พระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บริเวณยอดเจดีย์ประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต ซึ่งทั้งหมดมาจากการบริจาคของกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินและประชาชนทั่วไป และแม้ว่าเจดีย์ชเวดากองจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้งในอดีต แต่ก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   2.พระธาตุอินทร์แขวน | เมืองไจ้ก์โท - อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า แม้ว่าตัวเจดีย์ของพระธาตุอินทร์แขวน หรือพระธาตุไจทีโยนั้นเป็นเพียงเจดีย์ขนาดเล็ก มีความสูงเพียง 7.3 เมตร แตกต่างจากมหาเจดีย์อันสูงใหญ่ในเมืองอื่นๆอย่างลิบลับ แต่ทว่าที่ตั้งของตัวเจดีย์ที่อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ อีกทั้งยังอยู่บริเวณริมหน้าผาสูงชันบนยอดเขาไจทีโยอย่างหมิ่นเหม่ ก่อให้เกิดภาพอันมหัศจรรย์ราวกับปาฏิหาริย์ที่ก้อนหินอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวนนั้นไม่ร่วงหล่นลงไปสู่เบื้องล่าง และยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงให้ผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมาสักการบูชามาจนถึงปัจจุบัน     3.พระมหามัยมุนี | เมืองมัณฑะเลย์ - วัดพระมหามัยมุนี เป็นหนึ่งในห้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามัยมุนี ที่ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง โดยจุดที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ คือพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ที่มีการประกอบพิธีโดยเจ้าอาวาสในช่วง 04.00 น. ของทุกวัน   4.มหาเจดีย์ชเวสิกอง | เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง เป็นหนึ่งในห้ามหาเจดีย์ของประเทศพม่า โดยเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญทั้งหมด 3 ส่วน คือ พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกานำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร และพระธาตุพระนลาฏ โดยผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้คือพระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พุกาม และเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินแถบนั้นจนเป็นปึกแผ่นและตั้งอาณาจักรพุกามขึ้นมา     5.เจดีย์ชเวมอดอร์ | เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอร์ดอ เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเชื่อกันว่าภายในตัวเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วนของพระเกศาและพระทนต์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเจดีย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวหลายครั้ง รวมทั้งในปี ค.ศ. 1917 และ ปี ค.ศ. 1930 ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1917 นั้นทำให้ยอดพระเจดีย์พังลงมา หลังการบูรณะได้มีการเก็บส่วนยอดพระเจดีย์ที่พังลงมาไว้ในจุดเดิม
bg-bottom