เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 14.00 น.

Hotline

096-542-9642

เราช่วยคุณได้

@goldtravel

Travel License : 11/09654

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวัน 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บ้าน 9 ชมเผ่า ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 นุสรณ์สถานเจียงโคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี อิ่มอร่อยกับ เมนูปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน

รหัสทัวร์

TW_CI00051

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

10 พ.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

20,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Airline

มิ.ย. 67

21,999฿

21-24

ก.ค. 67

22,999฿

19-22

ส.ค. 67

21,999฿

16-19

21,999฿

30-02ก.ย.

ก.ย. 67

20,999฿

27-30

ต.ค. 67

25,999฿

11-14

24,999฿

25-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

21,999

21,999

20,999

4,500

8,000

-

25

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

22,999

22,999

21,999

4,500

8,000

-

25

16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

21,999

21,999

20,999

4,500

8,000

-

25

30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

21,999

21,999

20,999

4,500

8,000

-

25

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

20,999

20,999

19,999

4,500

8,000

-

25

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

25,999

25,999

24,999

4,500

8,000

-

25

25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

24,999

24,999

23,999

4,500

8,000

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิㆍสนามบินเถาหยวน(ไทเป) ㆍวัดหลงซาน ㆍ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ㆍเมืองไถจงㆍ หมู่บ้านสายรุ้งㆍตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองหนานโถว ㆍ นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ㆍ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ㆍ ชิมชาอู่หลง ㆍ เมืองไถจง

Day : 3

ไทเป. ร้านพายสับปะรด ㆍ เมืองนิวไทเป ㆍ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ㆍหมู่บ้านชาวประมงหลากสี .เมืองไทเปㆍ ศูนย์เครื่องสำอาง ㆍ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

ศูนย์GERMANIUM ㆍ ถ่ายรูปกับตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ㆍสนามบินเถาหยวนㆍสนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท โกลด์ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

064-1-47686-2

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

นางสาว ณัฐติยา จี้เพ็ชร

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

025-7-12175-6

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

นางสาว ณัฐติยา จี้เพ็ชร

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

435-0-17779-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง